Štetne posljedice obraštaja

Štetne posljedice obraštaja

Svaka struktura koja je djelomično ili potpuno uronjena u more predstavlja podlogu za prihvat organizama koje nazivamo obraštaj. Pod ovim pojmom smatraju se svi mikroorganizmi, alge, biljke i životinje koje se pričvrste za podlogu i na njoj žive.
Mehanizmi stvaranja obraštaja znanstvenicima su već poznati. U moru brojne bakterije međusobno povezuju stanice i počinju se dijeliti. Od jedne bakterije nastaju dvije i tako dalje. U doticaju s podlogom počinju stvarati biofilm na koji će se prihvatiti ostali organizmi. Količina stvaranja biofilma i diobe bakterija ovise o temperaturi mora. Što je temperatura veća to je produktivnost bakterija bolja.

U marikulturi obraštaj može znatno utjecati na proces uzgoja. Mreže na kavezima za uzgoj ribe pod direktnim su utjecajem obraštaja. Uslijed prevelikog nastanjivanja organizama na mreže promjer oka mreže se smanjuje i more više ne može cirkulirati kroz kavez te dolazi do opadanja kvalitete vode.

Kavezni uzgoj ribe se temelji na izmjeni mora iz okoliša u kavez i ako obraštaj to sprječava onda u kavezu nastaje hipoksija, odnosno smanjenje koncentracije kisika kojeg ribe koriste. Kod uzgoja školjkaša obraštaj može imati negativne posljedice ako ga se ne ukloni.Mikroorganizme, alge i biljke koje žive na školjkašima nazivaju se i epibionti. To su svi organizmi koji žive na drugom živom organizmu. Oni mogu obrasti oko školjkaša i tako mehanički onemogućiti otvaranje ljušture i izmjenu vode. Također, u kompeticiji su sa školjkašima za hranu i kisik.

Uzgajivači redovito odstranjuju obraštaj sa školjkaša i mreža za uzgoj ribe, ali što potom učiniti s njim? Praksa je da se uklonjeni obraštaj vrati natrag u more. No, ti organizmi više nisu živi i njihovo vraćanje u more predstavlja svojevrsnu ekološku katastrofu.

Zbog velike količine mrtvih organizama počinju se razvijati bakterije koje ih razgrađuju i pri tome koriste velike količine kisika. Na jedan kilogram školjkaša dolazi 300 grama obraštaja i milijarde bakterija, takva praksa predstavlja problem. 

Na uzgajalištima je nužno uspostaviti kvalitetan sustav zbrinjavanja obraštaja jer o kvaliteti mora ovisi kvaliteta proizvoda.

Mladen Višić
Obraštaj na pergolaru dagnji

Obraštaj na pergolaru dagnji www.biofoulingsolutions.com

0 Komentara:

Komentiraj članak